Đồng Nai: Quy định mới về diện tích đất tối thiểu được tách thửa

(TN&MT) – UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND về việc quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Quyết định này quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất: đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở của hộ gia đình và cá nhân; điều kiện được phép tách thửa; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa không áp dụng đối với các trường hợp: Tách thửa đất để thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tách thửa đất để hiến tặng, trả lại đất cho Nhà nước; tách thửa đất đối với người sử dụng đất là tổ chức đầu tư dự án khu dân cư đã được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và giao đất.

Hoặc tách thửa đất để chuyển nhượng, góp vốn, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo dự án đầu tư, quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tách thửa đất để phân chia thửa đất theo kết quả hoà giải thành, quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai; bản án, quyết định giải quyết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành…

Thửa đất được phép tách thửa khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung: Thửa đất đã được cấp một trong các loại giấy tờ như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở.

Hoặc diện tích thửa đất tách thửa chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai hoặc không có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án…

Quy định nêu rõ về diện tích, kích thước, điều kiện cụ thể tách thửa đối với loại đất ở. Theo đó, khi tách thửa đối với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận có mục đích sử dụng là đất ở thì diện tích, kích thước tối thiểu thửa đất và điều kiện cụ thể, như sau:

Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa: Các phường và các xã Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa thuộc thành phố Biên Hòa và các phường thuộc thị xã Long Khánh diện tích tối thiểu thửa đất là 60m2; các xã An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước thuộc thành phố Biên Hòa và các thị trấn thuộc các huyện diện tích tối thiểu là 80m2; các xã còn lại thuộc thị xã Long Khánh và các huyện diện tích tối thiểu tách thửa là 100m2.

Về kích thước thửa đất hình thành sau khi tách thửa: Thửa đất thuộc địa bàn các phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa; các phường thuộc thị xã Long Khánh; các thị trấn thuộc các huyện mà vị trí tiếp giáp với đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m thì thửa đất hình thành sau tách thửa phải có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 5m.

Đối với thửa đất thuộc các phường, xã thuộc thành phố Biên Hòa; các phường thuộc thị xã Long Khánh; các thị trấn thuộc các huyện mà vị trí tiếp giáp với đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20m thì các thửa đất phải có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 4m. Đối với thửa đất thuộc các xã còn lại thuộc các huyện thì các thửa đất phải có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 4,5m.

Đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn 500m2: Trường hợp các thửa đất sau khi tách thửa tiếp giáp với đường giao thông, hiện trạng hạ tầng giao thông đã được thể hiện trên bản đồ địa chính thì được tách thửa theo quy định. Trường hợp các thửa đất đề nghị tách thửa không tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu thì người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Đối với thửa đất có diện tích từ 500m2 đến 2.000m2, trước khi thực hiện tách thửa người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc chia tách thửa đất chỉ được thực hiện sau khi người sử dụng đất đã đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật được cơ quan thẩm quyền phê duyệt bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể kiểm tra, xác nhận…

Đối với thửa đất có diện tích trên 2.000m2, phải lập dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo quy định. Đối với thửa đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp Giấy chứng nhận theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc Giấy phép quy hoạch (đối với các trường hợp không phải lập quy hoạch chi tiết 1/500) thì chỉ được tách thửa theo quy hoạch được duyệt.

Quy định nêu cụ thể về diện tích, điều kiện cụ thể tách thửa đối với loại đất nông nghiệp. Theo đó, khi tách thửa đối với thửa đất có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp (theo Giấy chứng nhận đã cấp) thì diện tích tối thiểu thửa đất và điều kiện cụ thể, như sau:

Diện tích tối thiểu thửa đất hình thành sau khi tách thửa: Các phường và các xã Hóa An, Tân Hạnh, Hiệp Hòa thuộc thành phố Biên Hòa; các phường thuộc thị xã Long Khánh; các thị trấn thuộc các huyện diện tích tối thiểu thửa đất là 500m2. Đối với các xã còn lại, diện tích tối thiểu được phép tách thửa là 1.000m2.

Trường hợp thửa đất nông nghiệp có diện tích bằng hoặc lớn hơn 2.000m2 thuộc khu vực quy hoạch đất ở tại các phường, xã, thị trấn hoặc có diện tích bằng hoặc lớn hơn 5.000m2 thuộc khu vực quy hoạch đất ở tại các xã, trước khi thực hiện tách thửa theo diện tích tối thiểu đối với đất nông nghiệp thì người sử dụng đất phải lập bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp tách một phần diện tích của thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, thửa đất xin chuyển mục đích phải đảm bảo các điều kiện chuyển mục đích theo quy định pháp luật về đất đai, xây dựng; diện tích, kích thước tối thiểu thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu theo quy định tại Quyết định này…

Quy định cũng nêu rõ về diện tích, điều kiện cụ thể tách thửa đối với loại đất phi nông nghiệp không phải đất ở: UBND cấp huyện căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng chung (tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/5000), quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/5000), hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn, để xem xét giải quyết tách thửa đất.

Quy định cũng nêu cụ thể về tách thửa đối với thửa đất đa mục đích sử dụng đất: Đối với thửa đất đa mục đích sử dụng đất việc tách thửa đất đối với từng loại đất thực hiện theo quy định. Trường hợp thửa đất đa mục đích chưa xác định vị trí từng loại đất thì phải xác định vị trí trước khi thực hiện tách thửa theo quy định tại Quyết định này.

Đối với khu đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất phi nông nghiệp không phải đất ở có phần diện tích đất thuộc hành lang công trình công cộng và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất nông nghiệp, Nhà nước chưa thu hồi đất để thực hiện quy hoạch thì phần diện tích đất nông nghiệp được tách thửa cùng với đất ở, đất phi nông nghiệp không phải đất ở và không bị điều chỉnh về diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp quy định tại Quyết định này.

Đối với các trường hợp tự ý tách thửa đất sau ngày 29/8/2008 thì không cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tự ý tách thửa đất không đúng theo quy định về tách thửa đất của UBND tỉnh Đồng Nai. Tổ chức hành nghề công chứng, UBND cấp xã không thực hiện công chứng, chứng thực việc chuyển nhượng, cho tặng, góp vốn quyền sử dụng đất đối với trường hợp liên quan đến tách thửa đất không tuân theo Quyết định này.

Đối với các trường hợp đã thực hiện tách thửa theo quy định tại Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai mà thửa đất hình thành sau tách thửa có diện tích, kích thước tối thiểu thửa đất nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu quy định tại Quyết định này mà người sử dụng đất đã lập hợp đồng chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế đã được công chứng, chứng thực của cơ quan thẩm quyền.

Và đã nộp hồ sơ đăng ký biến động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhưng đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành chưa được ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai và Văn phòng Đăng ký đất đai – Chi nhánh tại các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm tiếp tục xử lý cấp Giấy chứng nhận, chỉnh lý biến động theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2018. Quyết định này thay thế Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Không thấy bài liên quan nào.